Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vysvetľujú, kto sme, prečo a ako spracúvame osobné údaje, aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním, a ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať.

Kto sme?

Teach for Slovakia je program, ktorý funguje pod občianskym združením Manageria, Kysucká 5, 811 04 Bratislava, zapísané v Registri občianskych združení, Ministerstvo vnútra SR: VVS/1-900/90-27783.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi a týmito informáciami.

Naše kontaktné údaje a ostatné informácie nájdete na webovej stránke https://teachforslovakia.sk/kontakt/.

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v nasledovných prípadoch:

 • Zaregistrovali ste sa na našich webových stránkach alebo v našom formulári na sociálnych sieťach.
 • Prihlásili ste sa na odber našich noviniek vo forme newslettra.
 • Vy alebo Vaše dieťa ste sa prihlásili na niektorú z našich udalostí alebo sa jej zúčastnili.
 • Podpísali ste registračný formulár na niektorej z našich udalostí.
 • Stali ste alebo máte záujem stať sa naším členom, dobrovoľníkom a/alebo stážistom.

Vo všetkých z týchto prípadov sme Vaše osobné údaje mohli získať priamo od Vás, napríklad cez našu webovú stránku, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri osobnom vyplnení dotazníka alebo pri inej príležitosti.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú predovšetkým:

 • Vaše meno a priezvisko;
 • Váš dátum narodenia, úroveň anglického jazyka a momentálny stav štúdia v prípade ak ste sa stali alebo máte záujem stať sa naším účastníkom;
 • Vaše kontaktné údaje, medzi ktoré patrí emailová adresa, telefónne číslo, účet na sociálnych sieťach a ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje.

Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.

Informácie, ktoré získavame z používania cookies.

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a môžu byť ukladané Vaším internetovým prehliadačom na účely identifikácie Vášho zariadenia a technického zlepšenia či prispôsobenia fungovania našej stránky, ako aj na získanie štatistických a analytických údajov. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky, pričom údaje získané z cookies sú spravidla zhromažďované v agregovanej forme.

Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy našej webovej stránky. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje cookies, no v nastaveniach Vášho prehliadača môžete tieto nastavenia ľubovoľne upraviť. V prípade, ak sa rozhodnete cookies neakceptovať, je možné, že niektoré funkcie našej stránky nebudú správne fungovať.

Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých môžeme rozpoznať Vaše zariadenie, z ktorého ste v minulosti navštívili našu stránku. Cookies nespôsobujú žiadne škody na Vašom zariadení a neobsahujú vírusy alebo škodlivé kódy.

Naša webová stránka používa výlučne cookies tretích strán, ktoré nám poskytujú služby, a o ktorých môžete nájsť bližšie informácie na nasledovných stránkach:

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

 • poskytovania informácií o našej činnosti, a to vrátane zasielania e-mailov o našich novinkách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali (právny základ: náš oprávnený záujem spočívajúci v marketingu našich aktivít);
 • zasielania newsletterov (právny základ: Váš súhlas);
 • komunikácie ohľadne účastníckeho programu Teach for Slovakia (právny základ: náš oprávnený záujem spočívajúci v marketingu nášho programu);
 • recruitingových aktivít programu Teach for Slovakia (právny základ: náš oprávnený záujem spočívajúci v nábore nových účastníkov nášho programu); a
 • správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát (právny základ: náš oprávnený záujem spočívajúci vo zlepšovaní našich kontaktných miest na internete).

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Okrem našich recruitingových účelov, môžeme Vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené tretím stranám, ktoré sa spolupodieľajú na organizácii programu Teach for Slovakia a externým špecialistom v selekčnom procese kandidátov do programu Teach for Slovakia. Osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu sprístupnené dodávateľom alebo organizáciám v rámci skupiny Teach For All.

Kde spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na území Európskej únie, resp. na území štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Napriek tomu niektorí naši dodávatelia, a to predovšetkým osoby, ktorých služby využívame na prevádzku našej webovej stránky, môžu spracúvať rôzne dáta aj na území Spojených štátov amerických (USA), pričom medzi týmito dátami môžu byť spracúvané aj osobné údaje. Prenos osobných údajov do USA je možné uskutočniť na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield).

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli Vaše osobné údaje získané. Osobné údaje spracúvame po dobu päť rokov od ich získania pokiaľ iná doba uchovávania nevyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo Vám nebola oznámená.

Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané, s výnimkou prípadov kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Aké sú Vaše práva?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov; po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu alebo spracúvaniu vykonávanom na právnom základe oprávneného záujmu.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S Vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V určitých situáciách môžete mať aj ďalšie práva akými sú právo na obmedzenie spracúvania a na prenosnosť údajov.

Ako uplatniť Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť zaslaním správy na náš e-mail info@teachforslovakia.sk alebo na našu adresu uvedenú v nasledujúcom bode.

Prosíme berte na vedomie, že pred tým, ako Vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnení požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.

Naše kontaktné údaje

Kontaktovať nás môžete tu:

Teach for Slovakia – Manageria o.z.
adresa: Pasáž Luxor – Štúrova 3, 811 02 Bratislava
e-mail: info@teachforslovakia.sk

Úrad naochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov na území Slovenskej republiky. Úrad je oprávnený zaoberať sa Vašimi sťažnosťami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň Vám Úrad môže poskytnúť ďalšie informácie o Vašich právach a povinnostiach v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi.

Zmeny týchto informácií

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú Vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

Tieto informácie boli vydané dňa 23. 05. 2018.