Teach 500

Radka Miksik

Radka Mikšík

pôsobisko: Lektorka, InTYMYta

Vyštudovala JAMU v Brne, kde sa venovala najmä tvorbe pre deti.

Vďaka programu Teach sa našla vo vzdelávaní. Po Teach pracovala vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, absolvovala kurz pedagogiky vzťahovej a sexuálnej výchovy v zahraničí a dobrovoľníčila pri tvorbe osvetových materiálov o zdravých vzťahoch. Dva roky spoluviedla kurz pre budúce pedagogické a odborné profesie na Univerzite Komenského o základoch vzťahovej a sexuálnej výchovy. 

V súčasnosti Radka Mikšík robí lektorku vzťahovej a sexuálnej výchovy – vzdeláva mládež, rodičov, aj učiteľky/ľov, tvorí metodiky, vzdelávacie programy a materiály. Spolutvorila komiks Dospej matere pre mládež, participovala na príprave knihy Ja v tvojom veku…!. Venuje sa osvete o zdravých vzťahoch a vzdelávaní k nim, o súhlase, rovnosti a prevencii násilia, aj o sexuálnom a reprodukčnom zdraví v organizácii inTYMYta. Spolupracovala na tvorbe kurikulárnej reformy a venuje sa aj sociálnym inováciám a osvetovým kampaniam, napríklad kampani Dôstojná menštruácia. Tvorí podcast Musíme sa porozprávať určený pre rodičov a ľudí pracujúcich s mládežou. 

Čo ti dal program Teach Next?

Program Teach Next mi dal predovšetkým pocit nájdenia sa vo vzdelávaní. Okrem toho mimoriadne dôležitý set zručností a vedomostí, ktoré sú pre kvalitné vzdelávanie dôležité. Zároveň mám vďaka Teach Next možnosť spolupracovať so Zuzanou Bendíkovou (môj ročník Teach), s ktorou už niekoľko rokov rozvíjame organizáciu inTYMYta.

Za veľa vďačím tiež možnosti v rôznej miere spolupracovať či inšpirovať sa ďalšími skvelými ľuďmi, ako je napríklad Anna Viľchová a Lenka Svoradová, ktoré založili Emocionálny kompas.

Vďaka Teach Next mám možnosť stavať na reálnej pedagogickej skúsenosti, ktorá mi za dva roky priniesla aj vedomie, že v slovenskom školstve sú aj skvelí ľudia, ktorí deti posúvajú vpred napriek dlhodobo nedostatočnej podpore systému.